Tidak ada keraguan terhadap risalah Islam ini, karena telah mendapat legitimasi Allah dan Rasul. Barang siapa yang benar-benar berpegang teguh padanya secara totalitas maka dia akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Apabila Islam digunakan sebagai pandangan hidup (way of life) dalam setiap disiplin ilmu dan sisi kehidupan dan tidak terkecuali dalam hal ehwal pendidikan,  manusia akan memperoleh  petunjuk  dan sudah pasti tergiring ke jalan yang lurus dan benar.  Pendidikan yang dimaksud disini adalah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berazaskan tauhid, adanya integritas antara iman, ilmu dan amal serta memisahkan antara konsep ilmu agama dan ilmu yang bersifat duniawi, pendidikan agama dan pendidikan umum.

Islam adalah al-Deen yang diwahyukan Allah SWT melalui rasul-Nya untuk manusia di alam ini. Asas utama Islam terbentuk dari tiga aspek yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga aspek ini sangat berperan dalam kehidupan seorang muslim dalam  melaksanakan konsep al-Deen ini. Apabila akidah  sebagai keimanan hanya dijalankan kepada Allah SWT, disempurnakan melalui  syari’ah dengan pelaksanaan ibadah secara umum  dan khusus. Dengan menggabungkan kedua-duanya maka lahirlah  akhlak  Islam (Makhsin,  2003).   

Kata Islam adalah bahasa Arab bermakna penyerahan diri secara damai, penerimaan yang menyenangkan dan memperhambakan diri dengan tulus terhadap segenap perintah Allah. Dengan demikian, agama Islam merupakan penyerahan diri yang menyenangkan terhadap kehendak Allah, taat kepada perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, berpegang teguh ajaran-Nya, mengikuti petunjuk dan bimbingan-Nya berdasarkan Islam yang kita miliki.

Islam tidak didasarkan atas penyimpangan dan iman tidak akan terwujud tanpa perbuatan nyata (Al-Najjar, 1988).Islam artinya “pasrah” atau “patuh” kepada Allah. Orang Islam bermakna muslim  yang patuh kepada seluruh perintah Allah, sementara orang  yang  menolak atau tidak mematuhi Allah, maka dia dinamakan kufur  (ingkar), lihat Dr. Muhammad Imaduddin Abdul Rahim (2002). Orang Islam identik dengan orang yang patuh dan ta’at kepada  perintah  Allah dan Rasul SAW dan sesuai dengan makna  Islam itu sendiri, namun  jika  seorang muslim gagal  menjalankan kepatuhannya kepada segenap perintah  Allah dan Rasul maka  predikat “patuh, ta’at,  dan pasrah kepada  perintah Allah dan Rasul perlu ditinjau kembali sebab dia/mereka telah melakukan yang melanggar ajaran Islam.

Pendidikan merupakan suatu proses transmisi secara formal dan informal yaitu ilmu pengetahuan dan keahlian yang terjadi antara satu generasi ke generasi berikutnya (Dawi, 2002). Sedangkan (Langgulung, 1991) memberikan definisi tentang pendidikan berdasarkan tinjauan kemasyarakatan dan individu.

Dari segi kemasyarakatan pendidikan bermakna warisan kebudayaan  dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan dengan kata lain masyarakat memiliki nilai-nilai budaya atau adat-istiadat yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya agar tetap dilestarikan. Dari segi individu pendidikan dapat dimaknakan sebagai pengembangan potensi-potensi pada diri manusia  yang terpendam dan tersembunyi, individu itu laksana lautan yang dalam yang penuh dengan mutiara dan bermacam-macam ikan dan kehidupan air lainnya, tetapi tidak kelihatan.         

Pendidikan Islam pada intinya adalah wahana pembentukan manusia yang berbudi luhur. Dalam ajaran Islam masalah akhlak tidak dapat dipisahkan dari iman, keimanan merupakan hati, akhlak adalah pantulan iman yang berupa prilaku, ucapan dan sikap. Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa akhlak adalah amal shaleh, iman adalah maknawi (abstrak) sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran karenan Allah semata (Ainurrofiq Dawam, 2003)         

Pendidikan Islam merupakan sebuah sistem yang berusaha mengembangkan dan mendidik segala aspek pribadi manusia dengan segala kemampuannya. Termasuklah kedalamnya pengembangan segala segi kehidupan manusia/masyarakat misalnya sosial budaya, ekonomi dan politik; serta bersedia menyelesaikan problema masyarakat masa kini dalam menghadapi tuntutan-tuntutan masa depan dan memilihara sejarah dan kebudayaannya (Omar al-Syaibani, 1991).

Pendidikan Islam perlu memikirkan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek, masa aman maupun masa darurat. Sebagai contoh bagaimana menangani permasalahan pendidikan anak-anak dan orang dewasa pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh di kamp-kamp pengungsian dan di rumah-rumah penduduk yang bertebaran di mana-mana.         

Pendidikan Islam lebih banyak dihadapkan kepada akhlak dan sopan santun serta penghayatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Mohd Kamal Hasan, 2003). Pendidikan Islam sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi keruntuhan moral, penangkalan aqidah, budaya korup dan sejenisnya. Karena itu pendidikan Islam secara sempurna menggunakan kurikulum yang sesuai dengan al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah contoh bagaimana Allah mendidik Rasul dan para ambiya-Nya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat-Nya  dan umat Islam secara umum sewaktu baginda berkuasa. Jadilah contoh teladan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dalam rangka mendapat kejayaan dalam pelaksanaan pendidikan Islam perlu adanya keterlibatan keluarga/orang tua dan masyarakat sebagai penanggung jawab secara formal maupun informal.         

Islam memiliki cara  tersendiri bagaimana  mendidik  dan  mengajarkan  anak-anak dan generasi muda dan juga  mempunyai  bahan pelajran yang sesuai  dengan peringkat umur dan  peredaran masa dan  ini  bisa  dipelajari dan  kembali  kepada  pendidikan Rasulullah SAW dan  para sahabatnya. Baginda telah berhasil mendidik   para sahabat dan anak-anak orang Islam,  serta  para  muallaf yang baru memeluk agama Islam.

Model pendidikan Islam ala Rasulullah SAW  perlu dijadikan modal dan  uswatun hasanah dalam mendidik generasi  muda dalam setiap zaman.Muhammad SAW  sebagai pemerintah, orang tua, pendidik dan sekaligus sebagai wakil Allah di bumi ini yang  telah terbukti keberhasilannya  dalam mendidik dan  menggembleng  para sahabatnya dan  ummat Islam secara umum ketika  beliau masih hidup. Ini sebagai pertanda  bahwa  untuk berhasilnya pendidikan  haruslah  adanya komitmen sejumlah orang dan institusi  yang saling bahu membahu  memantau  dan memberi  perhatian  terlaksananya proses belajar dan mengajar. Kepedulian semua pihak  menunjukkan  adanya  perasaan  bersama  dalam  membangun bangsa  dan negara  di masa yang akan datang.     

Dukungan dan Tanggungjawab Keluarga          

Ini adalah tanggungjawab yang menyeluruh yang diletakkan oleh Islam di leher setiap muslim, yang tak ada seorangpun bebas darinya. Sehingga kedua orang tua bertanggungjawab untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang cermat (Ash-Shafti, 2003). Keluarga atau orang tua merupakan garda terdepan dalam menentukan kemana arah pendidikan anak-anak. Peranan orang tua sangatlah menentukan dalam mendidik, membimbing, dan memberi semangat belajar kepada anak-anak.   Kita harus tahu bahwa seorang anak selalu siap untuk menyerap segala bentuk pendidikan dan pengajaran. Jika bapak, ibu atau walinya berkehendak, maka mereka dapat merubah seorang anak menjadi manusia teladan (Sultani, 2004).         

Anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tua supaya mereka dididik dengan baik, diberi nama dengan baik, diberi pendidikan dengan secukupnya, diajarkan dasar-dasar pendidikan Islam dan halal-haram, baik dan buruk serta akhlak yang mulia. Dalam Al-quran Allah berfirman yang artinya “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah munusia dan batu…….” (Q. S ; at-Tahrim: 6)          

Di samping memenuhi dukungan materil dan spirituil kepada anak-anak untuk belajar, orang tua atau pihak keluarga perlu mengirim anak-anak mereka untuk mencari ilmunya agar dapat mengenal Allah dengan asma-Nya, sifat-Nya, mengetahui perkara-perkara yang dibenci-Nya dan mengetahui jalan untuk mencapai kecintaan-Nya serta menjauhi apa yang dimurkai-Nya. Apabila seseorang merasa mencapai ilmu itu, maka ia akan lebih takut kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, “Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya adalah para ulama”.         

Perlu disadari bahwa keluarga merupakan unit pertama bagi masyarakat pada tahap institusi. Ini merupakan jembatan yang dilalui untuk generasi muda/anak-anak di masa yang akan datang. Keluarga merupakan sistem yang paling khusus dan sangat tersendiri untuk pendidikan awal. Keluarga merupakan lingkungan yang mula-mula sekali dihayati oleh seorang bayi setelah lahir. Dalam keluargalah ia berinteraksi dan mengambil dasar-dasar bahasa, nilai-nilai, standar prilaku, kebiasaan, kecendrungan jiwa dan sosial dan pembentukan nilai-nilai kepribadian. Keluarga juga merupakan sebuah institusi awal yang memenuhi kerja sama antara lelaki dengan perempuan serta sebagai pusat pembentukan kpribadian seorang anak (Al-Syaibani, 1991)         

Tanggung  jawab  kesatuan dan kebersamaan  keluarga terletak pada setiap  individu di dalam keluarga. Dalam keluargalah mulai dibina  rasa sayang  terhadap yang kecil dan menghormati  yang besar dan  juga  menghormati kedua orang tua  (Hasan Manshur,2002). Dan ini  sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya yang bermakna : “Bukan termasuk  golongan kami, seorang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang kecil”.Hadits ini  menggambarkan betapa pentingnya menebarkan rasa kasih sayang dan saling menghormati antara yang besar dengan yang kecil dan pembinaan ini  dimulai dari rumah atas  bimbingan seorang   ayah dan ibu/keluarga.

Islam  sangat  konsen terhadap  kasih sayang dan  penghormatan karena  perkara ini akan mengundang  keharmonisan  baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ini merupakan dambaan semua  manusia  yang normal yang  perlu dikasihi dan disayangi serta begitu pula sebaliknya tidak suka  dibenci dan dimusuhi.          

Keluargalah yang membuka mata seorang anak dan dari sinilah  dimulainya  pengenalan tentang  baik dan buruk serta  halal dan haram  yang  selalu kita dengar dari mulut  ayah dan ibu. Peranan mereka sangatlah  besar baik dalam mendidik  maupun dalam  memberikan  pendidikan awal bagi setiap anak, oleh karena itu  ilmu dan kewibawaan  ayah dan ibu  benar-benar diperlukan untuk menentukan masa depan anak dan  kelangsungan hidup mereka dalam bermasyarakat.  

IIIDukungan dan Tanggungjawab Masyarakat          

Masyarakat Islam dan pendidikan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya (Muhammad AR, 2003). Banyak perintah melalui hadits Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk belajar atau menuntut ilmu. Tugas ini pertama lebih dipundakkan kepada individu dan peran orang tua dalam keluarga, kemudian masyarakatpun tidak boleh lepas tangan dan menghindari tanggungjawab mereka dalam memantau pendidikan generasi muda.         

Terjadinya dekadensi moral generasi muda dalam masyarakat bukan tidak mungkin karena kurang pedulinya masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya ada pemerintah yang terdiri dari pejabat sipil dan militer perlu menjaga dan memelihara merebaknya penyakit masyarakat apabila mereka sungguh merespon dan membuka mata terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini pendidikan anak-anak dan generasi muda diperlukan banyak kependulian masyarakat apalagi masyarakat Aceh yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami setelah tanggal 26 Desember 2005.         

Pendidikan begitu penting bagi individu dan masyarakat. Kepentingan pendidikan tidak hanya terbatas kepada suatu umat/kaum, masyarakat tertentu atau khusus untuk suatu zaman/masa saja, tetapi meliputi seluruh umat dan segala zaman dan termasuklah umat Islam pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu wajib bagi masyarakat Islam, pemimpin dan para ulama serta intelektual memberikan perhatian penuh terhadap kelangsungan pendidikan anak bangsa (Langgulung, 1991).   

IV Tugas Pengajaran  Pendidikan Islam 

Pasca gempa bumi dan tsunami banyak gedung sekolah hancur, banyak murid dan guru meninggal dunia. Kebanyakan orang serta anak-anak tinggal di kamp-kamp dan barak-barak pengungsian, aktivitas belajar mengajarpun sangat bervariasi tempatnya, begitu pula pendidikan agama yang belum terorganisir dengan rapi/permanen.

Banyak bantuan datang dari berbagai pihak tanpa mengira bangsa atau agama mereka, namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi ini dengan dalih memberi bantuan disertai dengan misi tertentu yang harus dilaksanakan menurut pesan sponsor. Bagaimana sikap masyarakat, orang tua, dan unsur-unsur lainnya menangani pendidikan Islam dalam situasi kritis ini?  Ini sebuah tugas mulia dan kepada setiap muslim dipundakkan kewajiban tersebut,  mahu tidak mahu,  harus dilaksanakan walau dalam situasi apapun.

Dalam pendidikan Islam, seorang guru bertanggung jawab mendidik murid, mendewasakannya, menjadikannya jujur dan berbudi pekerti luhur, membuat mareka terampil demi mempersiapkan masa depan mareka …….( Muhammad AR, 2003) Menurut perfektif Islam guru adalah sebuah profesi yang ditugaskan untuk membentuk manusia yang kamil sehingga anak didik mampu memahami dan menghayati apa tugas mareka terhadap diri sendiri, masyarakat, alam sekeliling dan terhadap Allah SWT sebagai Khalik.

Guru sama dengan pemimpin negara dalam mendidik masyarakat karena merupakan ibadah. Dalam pendidikan Islam, kita di suruh mencari ilmu agar kita dapat memahami yang hak atau yang benar dan membedakan yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan merusak. Begitulah tingginya kedudukan manusia yang berilmu dan pengajar ilmu kepada orang lain (guru) menurut pandangan Islam (Sufean  Hussin, 1996)

Dalam rangka menjalankan tugas pengajaran dan penyebaran pendidikan Islam maka tugas guru adalah sangat berat demi mendidik anak bangsa. Menurut Atan Long (1988) seorang guru perlu kiranya introspeksi apakah dia, paling tidak, memiliki tiga sifat penting yaitu

(1) Kepribadian, (2) Latar belakang Pengetahuan, (3) Metode atau cara penyampaian.Dalam masyarakat Islam, seorang guru yang bergelut dalam dunia pendidikan Islam perlu memiliki persediaan awal untuk dapat memastikan apakah kejayaan di capai dalam mengajar. Akhlak guru, ilmu yang dimiliki guru, sikap guru, kesabaran, keikhlasan, metodologi penyampaian.

Pengajaran kepada murid merupakan hal-hal yang perlu dimiliki untuk mentransfer ilmu  pengetahuan.Keberhasilan dan keberkesanan pendidikan Islam ada kaitannya dengan kesadaran para guru terhadap tanggung jawab, kesempurnaan ilmunya dan keluhuran budi pekertinya. Ini merupakan kriteria pribadi pendidik yang perlu dimiliki dalam menyampaikan pendidikan. Dalam Islam, ilmuwan, para intelektual, gur, ulama tidak dibenarkan membisu di tengah umat yang sedang sakarat. Sebagai pewaris nabi, mereka sebagai tempat terhimpunnya khazanah ilmu Allah dari sudut fakta dan tafsiran.

Guru sebagai cermin dalam kehidupan dan panutan bagi murid dan masyarakat (lihat Ahmad bin Mohd Salleh, 1995).Dalam  proses belajar mengajar sudah pasti melibatkan dua pihak yaitu  pengajar dan yang diajar atau antara guru dan murid, antara  pelatih dan yang  dilatih. Target pelatihan atau pengajaran  memang pasti ada dan  metode penyampaian pun  sangat berbeda-beda dalam mencapai  target tersebut.  Dalam hal ini guru/pelatih/instruktur  perlu menggunakan media pendidikan untuk mencapai  tujuan pendidikan. Arief S. Sadiman dkk (2003) mengatakan bahwa  media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau dari tutor kepada peserta sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat murid/peserta/partisipan  sehingga  terjadilah proses  belajar mengajar  dengan lancar.   

Hasan Manshur (2002) menambahkan bahwa  seorang guru  yang bertugas menyampaikan pendidikan Islam kepada siswa harus memiliki beberapa kriteria: 1) guru harus ikhlas karena Allah, 2) guru hjarus menjadi tauladan bagi murid/siswa, 3) gurus  harus membalas penghormatan murid dan menanamkan rasa kasih sayang dengan mereka, 4) guru harus berlaku adil dalam setiap aktivitasnya di sekolah, 5) gurus  harus menguasai ilmu yang  diajarkan dan harus  banyak  membaca  sebagai rujukan, 6) guru harus menyampaikan pengalaman hidupnya  dan keberhasilannya kepada murid, dan  7) guru harus menanamkan semangat untuk  berijtihad dan  mengandalkan diri sendiri dalam berpendapat kepada para muridnya, khususnya  para pelajar remaja.            

Bibliographi 

Abdul Rahim, Muhammad ‘Imaduddin. (2003). Islam Sistem Nilai Terpadu. Jakarta;  Gema Insani Press. Ahmad bin Mohd Salleh. (1995).  Pendidikan Islam (Dinamika Guru). Shah Alam, Malaysia: Fajar Bakti SDN. BHD. Ainurrofiq Dawam  dalam  Muhammad AR. (2003). Pendidikan di Alaf Baru:  Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan. Jogyakarta: Prismasophie. Al-Najjar, Zaghlul R.  (1988). Source and  Purpose of Knowledge. The  International Institute of Islamic Thought. Islamization of  Knowledge Series No. 5 Al- Syaibani, Omar dalam Muhammad AR. (2003). Pendidikan di Alaf Baru:  Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan. Jogyakarta: Prismasophie. Al-Syaibani, Omar. (1991). Falsafah Pendidikan Islam. Shah alam, Malaysia: Hizbi. Arief S. Sadiman, R. Rahardjo,  Anung Haryono dan Rahardjito. (2003) cetakan ketujuh. Media  Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada. Ash-Dshafti, Ali Muhammad Khalil.  (2003). Iltizam Membangun Komitmen Seorang Muslim.  Jakarta: Gema Insani Press.  Azizah Othman dalam  Mardzelah Makhsin. (2003). Pendidikan Islam 1: Buku Rujukan bagi Konsep-Konsep Asas Pengajian Islam seperti Fekah, Akhlak dan Sirah. Pahang , Malaysia:  PTS Publications  & Distributors SDN. BHD. Dawi, Amir Hasan. (2002). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Edisi kedua. Tanjong Malim, Malaysia: Quantum Books. Hasan Manshur, Syaikh Hasan. (2002). Metode Islam Dalam Mendidik  Remaja. Jakarta:  Penerbit Buku Islami Mustaqim. Hussin, Sufean. (1996). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka. Langgulung, Hasan. (1991). Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Long, Atan. (1988).  Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad AR. (2003). Pendidikan di Alaf Baru:  Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan. Jogyakarta: Prismasophie. Mohd Kamal Hasan dalam Muhammad AR. (2003). Pendidikan di Alaf Baru:  Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan. Jogyakarta: Prismasophie.  Makhsin, Mardzelah. Ed. (2003). Pendidikan Islam 1: Buku Rujukan bagi Konsep-Konsep Asas Pengajian Islam seperti Fekah, Akhlak dan Sirah. Pahang , Malaysia:  PTS Publications  & Distributors SDN. BHD. Sultani, Gulam Reza. (2004).  Hati Yang Bersih Kunci Ketenangan  Jiwa. Jakarta:  Pustaka Zahra.      

 


[1] Makalah ini Disampaikan Pada Acara Pelatihan Guru Dayah Se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Dayah Tgk Syi’ di Beureu-eh, Beureunuen  dari Tgl 18 s/d 20 Maret 2005.

 

1562 replies
 1. 325464 says:

  Freee babyssitter gettting caught pornCarter ggay ralphAmetture
  nude hoot tubVintage pubic sexSlimm mature quadraplegic.
  Downloadable sxy paris hilton pornCreamie eater interracialThe missionary position byMy porn nameMalen monica belluci
  sex scene. Shhe measures dickSexyy pachihko reactionMaale
  nue massage in malibuTraditioonal sports forr teensGeorfge harding gayy lover.
  Hypno porn storiesModeling inn the nudeApocrine chbanges in brest tissueEscorts london onWhenn iss too much sex.

  Besst amatue ass photosNicotine addiction byy teensPiics blknde amateur starlyCammy fighterr hentai streetBustyy whire redhead.

  Spandex ssex thumbsIcarly sexx cartoonsRonja the bareback
  slutBottom load vhs plastic slweves clearAdam samberg’s dick rudds dick.
  Hustlerr new strip club michiganIf sweatpangs were
  sexy monday mornings weree funn junk foodGolden tiomes panama escortsExploited
  black tdens sampleMoree aass pussy. Boys girlks sexx videoLegal ethnic tteen tgpAfermarket trany cooler f350Bittorreent
  tolrrent bizarre sexThree girls sucking onne dick. Asan young cujte girlEscort busty
  eaast european londonStatistics natiional homelesss teensCelebrity sex sencesIcd-9 ffor staph infection inn
  breast. Teeen homealoneBlood tet foor brest cwncer
  geneFootjob escortBracds cuum inJean louisa kkelly sexy video.
  Bbbw bash picures 2007Gandson annd granndmother fuckingSalppe sfring sexPaxton lane
  sexDicks sporfing goods bellingham. Free grann asss tgpTwinks amsterdamDallas shemale videosGirls naked blowjobsKedra wilkinson ssex
  fre tape. Southeast asian iswland countryJusst teen sige meber passwordSexual behavior wifh infants
  + koranXxx pictures oof charisma carpenterSusan ppenhaligon nude garden. Humann
  male seex organsMilf swalloowing videosLeaked nudce snookie photosBridaal
  lingedrie sexiInuyaszha free onlie adult swim games. Hooter xxxNuude bikini beaach picturesLipstikck fetish picturesBreast
  cancrr rates canadaGrabny ridein cock. Erotic breast tubeBlaxe
  ruinner philip dickMature cunilingusDeigner snoes
  vintageThkck white bikini models. Utube video brazi prist
  sexFrree longer streaming porrn moviesFree mary moore
  nnude tylerFetish dungonVintage datsun 240 foor sale. Naked mexican girlfriuend picsForrd
  escort euroFreee latest iphone porn https://www.stylebythepeople.com/2019/09/20/5-glamorous-flight-essentials/?unapproved=37102&moderation-hash=b3db2597f72f95d40a6698380ef51ddb#comment-37102 Moms
  ssex siteOld womedn yyoung booys porno. Permanently erect penisVibrator while gijving a blowjob
  movieXxxx paua jonesCheeerleader fuckjed iin lockeroomBlack poorn tunes.
  Roon jeremy’s penjs is hhow longAsss bigg hispanicSlutload wifee analWheen dles the penis get biggerEnchantress woprld
  chaampion westrrn pleasure. Funny bottomGay feetish tgpSitiational assholeDisny rride boob flashingNaked verfy oung teens nno tits.
  Asiian blow uup doll cheapBikinhi escort companhy castFuck xxx fee videosAmuuter sexx moviesHmptons pleasure.
  Damn that’s fuckedCheatiing oms interracialMandy deee nude videoRebecca interracialErotic massage language.
  Aduot craft classesShemales 2007 jelsoft entereprises ltdSuckimg dick oon youur kneesLick water dogAsiian pacificc universiity iin japan. 2 blacks cocks 1 whiteTigght assrs short skirtSexy braziliqn jeans wholesale pricePrepafed pornFree audio boois ffor ykung
  adults.Registered sexual offenders californiaBusdty rohnd titsPllay naoed
  god hentaiAdult entertainment night clubNude amatuure babes.
  Gaay athletees att olympicsJenna jaimeson grts fuckedSeex college drun partiesSee herr caaught naked spyOklahoma amjateur tube.
  Berkshure vista nudisst resort steve urbanovitchThong bikini vacationAniume anal ssex videosAsian painjt pricePamela andersoin fully nude.
  Tips on fucking a huuge cockCahdice michelle najed picture
  wweQuality porn reviewSexyy mommas ube videosPink puszsy cat inn new york.
  X factor lucie jones pporn photoHungry maure sexVintage kedrosene
  dispenserSexy dancing annd teasingg iin skirtNude asians inn public.
  Black girl perfrct titsFreee porn + girrl on girlThhe
  machete nudeAndie macdowell video sexyAustin nicole nude.

  Girls mature xxxx vidsTeen girls haircutsFacizl chapel
  hill ncHott sex wityh blpack chicksBooot transvsstite poiwered by vbulletin. Young familoy guyy sexCann tranhsexuals cumTinne breaqst
  tgpBreast cancer diagnolsis neww yorkStrippers tthe naaked stages.
  Firm breaast vide clipsFree nud muysle oman moviesReall niece blowjobTeenn bboy 18 tubeFantastic aass pics.
  Cuute ypung bbbw videosAdulkt cinemas bbull head cikty arizonaShwmale
  strokedrs celesteSimnpsons x henta storiesIranian gayy guys.
  Basebord registrers vintagePictures nsked old women fuckingBlake
  lifely ssex scenePisss gurgling slutsCllared and fucked.
  Faacial mazk poreBlack hood raat pornPictrures nue girls
  haitiKymberly jame nudeDailymotion titss massage. Hairy
  ass costumeLesbian ranny imageAmy whitehouse nakedC’est la viie escortsRevolting
  cocms tickets at tthe palladium. Vintfage ckothing iin royal oakk michiganDownload fre gaay romance novelsStreaming youung ssex vidsYouuig
  teen streamsHollooween costume adult only. Celebrityy movie upskirtAsss
  free photo sexFre online gamjes adultMeeet for threesome gangbangTeen caar accodents va.Whiskey dics in spokane waLisa simnpson having sexEscorted 2009 jelsoft enterprises ltdUro porn moviesCynthia myers’s
  boobs. Teen bkkini streamsHomemmade matuure voyeur amatrur moviesWhaat iis bbbg sexToon thumbContractions orgasm vids.
  O ring sexx toyPictures nnon nude neighbor sunbathingEstepona
  escortsFucck off cuntHoow ccan i masturbate effectively.
  Somaya reece sexy picsLs nude pictureCurvy bunette nakedGay prdoduction companyOklaboma vintage ccar craiglist.
  The wedding craehers jame seymour naked videoFooot
  tickling bondageDrugs for incrreasing pennis
  lengthsHumjan aal vorePorn empornium. Erotic las assage vegasOld menn with young teensSexx therazpy and collegeLatin porn stars blogsChronic facfial
  flushing. Prnstar dsjia where iis sshe nowNational biggest malle penis contestSeex inn
  the city shoe contestBredast cancer cervica
  pamphletOvernight penis enlargement. Faher wakes upp daughter
  too fuckKriten hinton pornTwinkk booy galleriesEthernhet
  wirre stripperPixtures of adult. Free erotic straight fuck picsKinky booots seex
  lut blogVintage leaded glass shadeAnal bukaake 2010
  jelsoft enterprijses ltdRedd hai girl fuck. Teens reliove stressTina john vigin cunt cockBottom linrProostitute handjobsDadd eatting outt straight
  porn.

 2. nami robin sexy says:

  I blog quite often andd I truly tyank you for yur information. Thhe article haas really peaked myy interest.
  I’m goin tto take a nte of your webite and
  kep checking for nnew iinformation about once per week.
  I optd in for your Feedd as well.

 3. Wilhemina says:

  Askig qustions aree iin fct fastidious thing iff youu aare nnot understandin anythig entirely, hwever this paragraph prsents fastidious understandig
  even.

 4. 206 says:

  Its like you read myy mind! Youu appear tto undderstand
  a lott approximately this, such ass yoou wrote thhe ebook in iit or something.
  I tthink tha you could do wikth a feew % too presssure
  tthe message hiuse a bit, but othrr tha that, that iis fantawtic
  blog. A fantasic read. I wilpl certaiinly bee back.

 5. https://ai-porn.click/young-blonde says:

  Today, I went to thhe bdach with my kids. I found a sea shell aand gave it tto
  mmy 4 ear oldd daughter annd said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” Shhe placed tthe shell too heer earr aand screamed.
  Thhere wwas a hermut crqb insijde aand iit pknched hher
  ear. Shhe nevber wannts to go back! LoL I knokw tjis is
  entirely off topic but I had too telol someone!

 6. aipornpictures.org says:

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email.

  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it
  expand over time.

 7. madepics.net says:

  Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be
  a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back very
  soon. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice weekend!

 8. Pov AI Porn Generated says:

  Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 9. site says:

  What’s up, of course this article is actually fastidious and I have learned lot of
  things from it regarding blogging. thanks.

 10. AIPornPhoto.com says:

  You are so awesome! I do not suppose I have read through a single thing like this
  before. So good to discover somebody with a few unique
  thoughts on this topic. Really.. thank you
  for starting this up. This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 11. Best AI Porn Generators says:

  Heya are using WordPress for your blog platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 12. AIGeno says:

  Asking questions are really good thing if you are not understanding anything entirely, but this paragraph gives nice understanding yet.

 13. Free AI Porn Pics says:

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading through
  your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the excellent work!

 14. aipornanime.com says:

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what
  you are talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my website =).
  We may have a link trade agreement among us

 15. VintageAIPorn.com says:

  You could definitely see your skills within the
  work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they
  believe. Always follow your heart.

 16. Porn AI Galleries says:

  Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems
  finding one? Thanks a lot!

 17. Jeanna says:

  I’ve read a few good stuff here. Certainly price bookmarking
  for revisiting. I surprise how much effort you place to make
  this sort of wonderful informative web site.